"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារ

ដើម្បីទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារ The SEED ៖

អុីម៉ែលសម្រាប់ទាក់ទង

១/. ទំនាក់ទំនងដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការ៖

president@theseedcambodia.com
secretary@theseedcambodia.com

២/. ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម សំណួរទាក់ទងនឹងThe SEED ផ្ញើរអត្ថបទក្នុងកម្មវិធីគំនិតមិត្ដអ្នកអាន សូមទាក់ទងតាម៖

public_relation@theseedcambodia.com

៣/. ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារសរសេរអត្ថបទ៖

authors@theseedcambodia.com

៤/. ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារវិចិត្រករ៖

artists@theseedcambodia.com

លេខទូរស័ព្ទ

០៩៦ ៧៨៨៩ ១៦៨
០១១ ៩៨៨ ២៩៨

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ