ក្រុមការងាររបស់យើង

ក្រុមការងាររបស់យើង

លោក ហ៊ុយ បញ្ញាវ័ន្ដ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងអគ្គនាយកប្រតិបត្ដិ

កញ្ញា ចាន់ជឹម វិជ្ជនី

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ដីទី និងអគ្គនាយកប្រតិបត្ដិស្ដីទី

កញ្ញា លីម កន្និដ្ឋា

អគ្គលេខាធិការ

លោក ហ៊ី សុជាតិ

នាយកផ្នែកវិចិត្រករ

កញ្ញា បូរ ដាលីន

នាយកផ្នែកវិចិត្រករ

លោក ឆាយ តេជគុណ

អ្នកសរសេរអត្ថបទវិភាគ

លោក ធា សុណា

អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែក

កញ្ញា ស្រង់ ខាដាណេ

អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែក

លោក ឡេង ហ៊ត

អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែក និងវិចិត្រករ

កញ្ញា គង់ រដ្ធាវី

វិចិត្រករ

កញ្ញា ហេង លីពណ្ណរាយ

អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែក

កញ្ញា សុខ ពុទ្ធារី

វិចិត្រករ