"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

មតិយោបល់ដើម្បីស្ថាបនា

សូមអរគុណប្រិយមិត្ដទាំងអស់គ្នាចំពោះការគាំទ្រ The SEED កន្លងមកនេះ។ ប្រិយមិត្ដអាចបំពេញផ្ដល់ជាមតិយោបល់ ស្ថាបនានៅខាងក្រោមនេះ។

*អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនឹងត្រូវរក្សាជាសម្ងាត់

សម្រាប់សំនួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះ ប្រិយមិត្ដអាចទាក់ទងតាមរយៈ

លេខទូរស័ព្ទ

០៩៦ ៧៨៨៩ ១៦៨

អុីម៉ែល

[email protected]

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ