សេវាកម្ម

សេវាកម្ម

ពិចិត្រការ្យ គឺជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ The SEED ដែលផ្ដល់សេវាកម្មលើផ្នែករចនារូបផ្សេងៗ និងលក់រូបគំនូរច្នៃប្រឌិត។ ក្នុងផ្នែករចនារូប ពិចិត្រការ្យ មានសេវាកម្មរចនាស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម (Logo) គំនូរកម្មង់ដែលអតិថជនប្រាថ្នាចង់បាន និងការរចនាផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (Poster) សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាប្រចាំខែ។ ការរចននានា អាចធ្វើឡើងតាមរយៈបែបគំនូរគូរដៃផ្ទាល់ និងឌីជីថល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម អតិថិជនអាចចូលតាម Link ខាងក្រោម៖

ទិញរូបគំនូរ

រចនាស្លាកសញ្ញា

គំនូរកម្មង់

រចនាផ្ទាំងសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សម្រាប់សំនួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះ ប្រិយមិត្ដអាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៦ ៧៨៨៩ ១៦៨ អ៊ីម៉ែល public_relations@localhost