"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

The SEED កំពុងស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

The SEED កំពុងស្វែងរកយុវជនស្ម័គ្រចិត្ដលើមុខងារខាងក្រោម៖

►អ្នកសរសេរអត្ថបទចែករំលែកនៅកម្មវិធី “ថង់ប្រាជ្ញា”
➡️ តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច
– សរសេរអត្ថបទបែបចែករំលែកជាភាសាខ្មែរ ដើម្បីចេញផ្សាយនៅគេហទំព័រ The SEED រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ
– សរសេរអត្ថបទដែលមានការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅ និងមានអំណះអំណាងគ្រប់គ្រាន់និងច្បាស់លាស់។
➡️ គុណវឌ្ឍិ (Qualification)
– និស្សិតកំពុងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវចេះសរសេរអត្ថបទ និងចេះស្រាវជ្រាវ។ សម្រាប់យុវជនដែលមានចំណេះដឹង
ផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេស ឬសេដ្ឋកិច្ច ឬពាណិជ្ជកម្ម ឬប្រវត្ដិសាស្ត្រ ឬហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវក្លាយជាយុវជនអាទិភាព។
– ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារនិងសរសេរអត្ថបទដែលមានក្រមសីលធម៌
– ត្រូវចេះធ្វើការជាក្រុម មានចិត្ដអំណត់អត់ធន់ និងចេះបើកចិត្ដគំនិតឱ្យធំទូលាយក្នុងការទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃ។

► វិចិត្រករ
➡️ តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច
– គូររូបសម្រាប់អត្ថបទចេញផ្សាយនៅកម្មវិធី ថង់ប្រាជ្ញា ដើម្បីចេញផ្សាយរៀងរាល់នៅថ្ងៃចន្ទ
– ត្រូវរកគំនិត (Concept)ដើម្បីគូរគំនូរ ឬសហការជាមួយអ្នកសរសេរអត្ថបទ ឬស្រាវជ្រាវ
➡️ គុណវឌ្ឍិ (Qualification)
– និស្សិតកំពុងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែត្រូវចេះគូររូប
– ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារ និងមិនចម្លងស្នាដៃរបស់អ្នកដទៃ
– ត្រូវចេះធ្វើការជាក្រុម មានចិត្ដអំណត់អត់ធន់ និងចេះបើកចិត្ដគំនិតឱ្យធំទូលាយក្នុងការទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃ។

► អ្នកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
➡️ តួនាទីនិងកាតព្វកិច្ច
– ទទួលបន្ទុកលើការ Post និងសហគ្រប់គ្រង នៅប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook Instagram និង Telegram
– ឆ្លើយតប និងសម្របសម្រួលជាមួយមិត្ដអ្នកអាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
– បង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើន Engagement នៅបណ្ដាយសង្គម
– ជាជំនួយការរបស់លេខាធិការ The SEED
➡️ គុណវឌ្ឍិ (Qualification)
– និស្សិតកំពុងសិក្សាមុខជំនាញណាមួយក៏បាន ប៉ុន្តែបេក្ខជនដែលមានបទពិសោធនិងចេះពី Digital Marketing នៅបណ្ដាញសង្គមគឺជាបេក្ខជនមានអាទិភាព
– អាចចេះ Design Poster និងEdit Video បែប Vlog កាន់តែប្រសើរ (ប៉ុន្តែនឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើ Design Poster និងEdit Video)
– ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងការបំពេញការងារ
– ត្រូវចេះធ្វើការជាក្រុម មានចិត្ដអំណត់អត់ធន់ និងចេះបើកចិត្ដគំនិតឱ្យធំទូលាយក្នុងការទទួលយកយោបល់អ្នកដទៃ។

◉ ដើម្បីចុះឈ្មោះ បេក្ខជនត្រូវឆ្លើយសំណួរនិងផ្ញើប្រវត្ដិរូបសង្ខេប(CV) នៅក្នុង Link Google Form នេះ https://bit.ly/3wfvcit ។ ចំពោះបេក្ខជនដែលមានបំណងចង់ដាក់ពាក្យផ្នែកសរសេរអត្ថបទអ្នកគួរត្រៀមសំណួរ
◉ អ្នកអាចសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានតាមរយៈ email: public_relations@localhosthttps://t.me/TheSEED58

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង