កញ្ញា ចាន់ជឹម វិជ្ជនី

    0
    54

    កញ្ញា ចាន់ជឹម វិជ្ចនី គឺជានិស្សិតដែលកំពុងបំពេញការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ខាងផ្នែក សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ និង គោលនយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Trier នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ វិជ្ចនីគឺជាជំនួយការខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពទៅលើបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាសុី-អឺរ៉ុប,អាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប, កម្ពុជា-អឺរ៉ុប, និង សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនៃតំបន់មេគង្គ។ វិជ្ចនីក៏ធ្លាប់បានចូលរួមការប្រជុំ និង សិក្ខារសាលាផ្សេងៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ។