"ថង់ប្រាជ្ញារបស់កម្ពុជា ដឹកនាំដោយគ្រាប់ពូជរបស់កម្ពុជា"

ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃវិស័យ​វិនិយោគ​ទុន​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

គំនូរច្នៃប្រឌិតដោយ៖ លោក អ៊ុយ សុភាប្រាជ្ញា

ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា​​ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលកំពុងទទួលបាន ការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងវិស័យវិនិយោគទុន ក៏ដូចជាប្រទេសដែលទទួលបានអត្រាវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពី បរទេសយ៉ាងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ជាក់ស្តែង ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបើកទទួលយកការវិនិយោគពី បណ្តាប្រទេសនានាជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការវិនិយោគមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា តើវិនិយោគគិនត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថាប័នណាខ្លះ ហើយស្ថាប័នណាជាអ្នកសម្រេចនូវគម្រោងវិនិយោគនោះ?​

ច្បាប់គោលក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់វិស័យវិនិយោគគឺ ច្បាប់ស្តីពីការវិនិយោគ ឆ្នាំ១៩៩៤​ ដែលគ្របដណ្តប់រាល់គម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ និង ជនបរទេស ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងរូបវន្តបុគ្គល និងនីតិបុគ្គលផងដែរ។​​ នៅក្នុងច្បាប់នេះផងដែរ បានចែងយ៉ាងជាក់លាក់នូវស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវរាល់គម្រោងវិនិយោគនៅក្នុងដែនដីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺ «ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា»។​

ស្ថាប័នគ្រប់គ្រង និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ៖

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដើរតួនាទីជាសេនាធិការនិងជាច្រកចេញចូលតែមួយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវរាល់ការវិនិយោគ កិច្ចការនីតិសម្បទានិងអភិវឌ្ឍ និងការបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដូច្នេះហើយ រាល់គម្រោងវិនិយោគទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការយល់ព្រម និងទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា លើកលែងតែគម្រោងវិនិយោគទុនមួយចំនួនដែលទាមទារឱ្យមានការសម្រេចពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ត្រូវសុំយោបល់សម្រេចពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងករណី (១) ការវិនិយោគនោះមានទំហំទុនសរុបចាប់ពី ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក (២)មានវេទយិតភាពខាងនយោបាយ (៣)ការរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនិងធនធានធម្មជាតិ (៤)ការវិនិយោគនោះប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន (៥)គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង និង(៦)គម្រោងសម្បទាននៃវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្ដិនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាមានសមាភាពដូចជា (១)ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (២)អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៣)អគ្គលេខាធិកាក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៤)អគ្គលេខាធិកាគណៈកម្មាធិការនីតិម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (៥)អគ្គលេខាធិកាគណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជា (៦)អគ្គលេខាធិកាគណៈកម្មាធិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា។

នីតិវិធីស្នើវិនិយោគ

អ្នកដែលមានបំណងវិនិយោគត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេច។ ក្រោយការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រចុះបញ្ជីជាស្ថាពរក្រោយការដាក់សំណើវិនិយោគនៅក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គម្រោងវិនិយោគនោះនឹងក្លាយជា​គម្រោងវិនិយោគមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ (គ.ល.គ) ប៉ុន្តែសម្រាប់គម្រោងដែលមិនស្របតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានតម្រូវដោយអនុក្រឹត្យទេនោះ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជានឹងចេញលិខិតបដិសេធវិញ។ ក្នុងករណីដែល ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ពុំបានធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងអំឡុងពេល ៣ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការទេនោះ វិញ្ញាបណ្ណប័ត្រចុះបញ្ជីមានលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ស្នើនឹងចាត់ទុកជាការមានការយល់ស្របដោយស្វ័យប្រវត្តិ។​​

ប៉ុន្តែបុច្ចប្បន្ននេះ ប្រទេសកម្ពុជាឃើញមានគម្រោងវិនិយោគច្រើន មិនមែនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុន ឬ អគារធំៗប៉ុណ្ណោះទេ នៅមានតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស និងជនបរទេសជាច្រើនថែមទៀតផង។ វិស័យនីមួយៗ មានច្រើនផ្នែកនិងតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើន  ចុះទម្រាំតែវិស័យវិនិយោគដែលកំពុងតែមានសន្ទុះ អភិវឌ្ឍន៍ខ្លាំងយ៉ាងនេះ តើក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) តែមួយស្ថាប័នអាចដំណើរការទៅរលូនដែរ ឬ ទេ?” ក្រៅពីស្ថាប័ន ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ដែលជាស្ថាប័នគោលចំបងនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ ស្ថាប័ននេះនៅមានស្ថាប័នប្រតិបត្តិការ ០២ ផ្សេងទៀតដែលដើរតួនាទីជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិការដៃទាំងសងខាង របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ។​ គណៈកម្មាធិការវិនិយោគទុនកម្ពុជា (CIB) បានបង្កើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)​ ដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងចំនួន៨ផ្នែក ដោយក្នុងនោះរាប់បញ្ជូលទាំងការវិភាគនូវគម្រោងវិនិយោគ នីតិកម្ម និងច្បាប់វិនិយោគ។ ចំណែកឯ គណៈកម្មាធិការតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា (CSEZB) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអនុក្រឹត្យ ហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់​ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)​ដែលមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្រេច ដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងនូវគម្រោងទាំងអស់នៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសកម្ពុជា។

ប្រទេសកម្ពុជាបានខិតខំក្នុងការជំរុញនូវវិស័យវិនិយោគនេះហើយក៏កំពុងតែបន្តអភិវឌ្ឍន៍នូវ ដំណើរការរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងមានរយៈពេលលឿនក្នុងការបង្កើន ឬ សម្រេចនូវគម្រោងវិនិយោគបន្តបន្ទាប់ទៀត។​ នាដើមខែកក្កដានេះ យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិនិយោគថ្មី​ ត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះរួមមាន១២ ជំពូក និង៤២មាត្រា និងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តជាអាទិភាពសម្រាប់ជំរុញនូវការអភិវឌ្ឍ បច្ចេកវិទ្យានិងបច្ចេកទេស ការបង្កើតការងារ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការអភិវឌ្ឍនិងនវានុវត្តន៍ និងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ ជាមួយគ្នានេះដែរ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះផងដែរ និងបង្កើនឱ្យមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យវិនិយោគ រួមទាំងកាត្វកិច្ចអន្តរជាតិមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្ហាញឱ្យឃើញនូវការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធានានូវការថែទាំគម្រោងវិនិយោគ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិដោយគ្មានភាពរើសអើង។

***Disclaimer
អត្ថបទនេះគ្រាន់តែសរសេរឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះ  ដែលអត្ថបទនេះក៏មិនមែនជាការផ្តល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ផ្លូវការណាមួយឡើយ។  The SEED នឹងមិនការធានា និងមិនទទួលខុសត្រូវនូវបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់អត្ថបទនេះឡើយ។

ចួលរួម 1$ ដើម្បីគាំទ្រអ្នកសរសេរអត្ថបទ និង វិចិត្រករ
អត្ថបទដោយ៖ ក្រុមការងារសរសេរអត្ថបទ The SEED
spot_img
spot_img

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទទាក់ទង